Mariam Support

ליווי חולי סרטן בוגרים ע"י עובדים סוציאליים שעורכים להם ביקורי בית, ומטרתם לסייע נפשית לחולים ולמשפחותיהם, וליידע אותם בזכויותיהם הרפואיות. בנוסף לביקורי בית, ניתנת האפשרות לחולה להצטרף לקבוצות תמיכה של חולי סרטן ואלה שהחלימו ממנו. המטרה היא לאפשר תמיכה ועזרה הדדית בין החולים ולשיתוף רגשות וחוויות, בתקווה ליצור קבוצה שחבריה תומכים זה בזה דבר שמסייע נפשית לחולה בצורה גדולה.